Rodičovský bonus: Děti přispějí na penze rodičů. Kdo tak ale učinit nebude moci?

Date:

Navrhuje se, aby nárok na rodičovský důchod a jeho výplatu vznikl v příslušném roce (nárok vzniká vždy od 1. ledna) vlastnímu rodiči dítěte (i osvojiteli) a pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, který je příjemcem starobního důchodu, invalidního důchodu vypláceného po dovršení důchodového věku a výsluhového důchodu podle zvláštního předpisu, vypláceného po dovršení důchodového věku, jestliže dítě bylo dva roky před příslušným rokem důchodově pojištěno. Podmínka důchodového pojištění se považuje za splněnou i v případě, že bylo dítě pojištěno pouze jeden den.
Nárok na rodičovský důchod a jeho výplatu má ve smyslu navrhované právní úpravy vzniknout vlastnímu rodiči dítěte (včetně osvojitele) automaticky a náhradnímu rodiči dítěte, který toto dítě vychoval, jen na základě souhlasného prohlášení dítěte v zákonem stanovené lhůtě. Zároveň se navrhuje, aby vlastní dítě mohlo ve stejné lhůtě prohlásit, že nárok na rodičovský důchod rodiči nemá vzniknout. V takovém případě je zachována možnost dítěte v kterémkoli následujícím roce vyhlásit souhlas se vznikem nároku na rodičovský důchod. Automatický vznik nároku u vlastních dětí a osvojitelů se navrhuje vzhledem k velkému okruhu dotčených osob, resp. z důvodu zajištění administrativní vykonatelnosti.

Creative abstract money savings sketch on modern laptop monitor, accumulation and growth of money concept. 3D Rendering
  1. důchod: Kolik peněz dostanete, pokud pobíráte více penzí?
    Navrhuje se, aby v případě existence nároku na rodičovský důchod mohlo dítě prohlásit, že nárok na rodičovský důchod má vlastnímu rodiči/osobě, která jej vychovala, zaniknout. Navrhuje se, aby na základě takového prohlášení nárok na rodičovský důchod zanikl nejdříve po pěti letech od jeho posledního vzniku, tedy pokud dítě nejpozději do 31. října pátého roku od posledního vzniku nároku na rodičovský důchod prohlásí, že nárok na rodičovský důchod má zaniknout, nárok zanikne od prvního dne šestého roku (sledovaný rok) od posledního vzniku nároku na rodičovský důchod.
    Pokud dítě uvedené prohlášení provede po tomto termínu, resp. v termínu do 31. října dalšího roku, účinky jeho prohlášení (zánik nároku na rodičovský důchod) se posunou o jeden rok.
    Současně se navrhuje, aby každý následující rok mohlo dítě vyjádřit souhlas s opětovným vznikem nároku na rodičovský důchod v následujícím roce.
    penze, důchod, předčasný, kalkulačka, faktura, odvody
- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Jednoduchý tip, jak na fotky a videa v profesionální kvalitě. vivo X80 Lite je tady!

Taky jste vždy záviděli profesionálním tvůrcům jejich práci, kdy...

vivo X80 Lite klenot mobilní fotografie

Léto se chýlí ke konci, na nové zážitky a...

Soukromá školka Praha 10: To nejlepší pro vaše dítě

Mateřská škola je velkým pomocníkem pro zaměstnané rodiče, přičemž...